ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები

ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო ადმინისტრირებას უწევს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებების მქონე ბენეფიციარებს სახელმწიფო სამედიცინო მომსახურებასა და მედიკამენტებს უფინანსებს.

გეგმა ოთხ კომპონენტს მოიცავს: დაავადების შეფასებასა და მონიტორინგს; რისკ-ფაქტორების შემცირებას; სტაბილური ფქოდ-ის მართვას; გამწვავების მართვას.

სტაბილური ფქოდ-ის დროს, მედიკამენტების ღირებულება 100 %-ით ანაზღაურდება. წლიური ლიმიტი 300 ლარია.

მედიკამენტის მიღების პროცედურა: ბენეფიციარი მიმართავს ოჯახის ექიმს, რომელიც, სამედიცინო ჩვენებიდან გამომდინარე, ელექტრონულ რეცეპტს გამოწერს, რის შემდეგაც პაციენტი უფლებამოსილია მიმართოს პროგრამაში ჩართულ სააფთიაქო ქსელს და წამლები უსასყიდლოდ მიიღოს.

პროგრამული მედიკამენტებით მოსარგებლეები არიან:

🔹 პირი, რომელიც რეგისტრირებულია „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მასზე მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს;

🔹 საპენსიო ასაკის მოსახლეობა (ქალი – 60 წლიდან, მამაკაცი – 65 წლიდან);

🔹 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები;

🔹 მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები;

🔹 ვეტერანები;

🔹 გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის, დუშეთის, ონის, საჩხერის, ზუგდიდის, მესტიის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა;

ზემოაღნიშნული კომპონენტი 2020 წლის აპრილში ამოქმედდა და, დღეის მდგომარეობით, ფქოდ-ის დიაგნოზით მედიკამენტები მიღებული აქვს 10 000-მდე ბენეფიციარს. სახელმწიფოს მხრიდან ანაზღაურდა 3 მილიონ ლარზე მეტი.

გამწვავების მართვა - თუ პაციენტის მდგომარეობა დამძიმდა და მისი ბინაზე მართვა შეუძლებელია, ამ შემთხვევაში, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების კომპონენტი ერთვება, რაც სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტისთვის აღმოჩენილი, ყველა სამედიცინო აუცილებლობით განპირობებული ჩარევის ანაზღაურებას (მათ შორის: მედიკამენტების, სხვა სამკურნალო თუ სახარჯი მასალის, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევების დაფინანსებას) ითვალისწინებს.

გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების ბენეფიციარები არიან:

🔹 საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირები;

🔹 საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები; საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელი პირები; ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირები;

🔹 ვეტერანები;

🔹 პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი 40 000 ლარზე ნაკლებია.

ზემოაღნიშნული მომსახურებებით ვერ სარგებლობენ კერძო დაზღვევის მქონე პირები. გამონაკლისი ეხებათ:

🔹 ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მათთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს;

🔹 პედაგოგებს;

🔹 სახალხო არტისტებს, სახალხო მხატვრებსა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატებს;

🔹 საპენსიო ასაკის მოსახლეობას (ქალი – 60 წლიდან, მამაკაცი – 65 წლიდან);

🔹 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და სტუდენტებს.

სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება ბენეფიციარის კატეგორიის მიხედვით განისაზღვრება და შეადგენს სახელმწიფო ტარიფის 100%, 90% ან 80%-ს.

2020 წლის სექტემბრიდან (სააგენტოს შექმნიდან) დღემდე, ფქოდ-ის დიაგნოზით გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება გაეწია 3000-ზე მეტ ბენეფიციარს, რისთვისაც სახელმწიფომ 2 მილიონ ლარზე მეტი გამოყო. 

იხილეთ ვიდეო