23 ივნისს შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 1 დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების მისაღებად რეგისტრაცია იწყება

 

🔵 ჯანდაცვის სამინისტრომ შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 1 დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემები და სენსორები (CGM) შეისყიდა და ბენეფიციარებს უფასოდ გადასცემს.

🔵კომპლექტი ქვეყანაში უახლოეს პერიოდში ჩამოვა, მათ მისაღებად რეგისტრაცია 23 ივნისს დაიწყება.

☑️მსურველებმა, გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემისა და სენსორების მისაღებად, რეგისტრაცია ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში უნდა გაიარონ.

☑️რეგისტრაციისთვის უნდა მიმართოთ სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს ან მის ნებისმიერ ტერიტორიულ ერთეულს და შეავსოთ დადგენილი ფორმის განცხადება (ოფისების მისამართები შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ ბმულზე - https://bit.ly/3zTtybk ).

დაინტერესებულმა პირმა სააგენტოში უნდა წარადგინოს:

იმ შემთხვევაში, თუ პირი უკვე რეგისტრირებულია პროგრამის მოსარგებლედ - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (დედანი და ასლი). წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართვისას, დამატებით -  წარმომადგენლის  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი);

იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ არის რეგისტრირებული პროგრამაში და რეგისტრაციის მიზნით, სააგენტოს პირველად მიმართავს -   პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (დედანი და ასლი) და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის დედანი (ფორმა N IV-100/ა), რომელიც უნდა მოიცავდეს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი I -ის  დადასტურებულ დიაგნოზს, ICD-10 -ის მითითებით. წარმომადგენლის მეშვეობით მიმართვისას,  დამატებით, წარდგენილ უნდა იქნეს წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი და ასლი).

🔵 კომპლექტისა და სენსორების გაცემა განხორციელდება რიგითობით, განცხადების რეგისტრაციის თარიღების მიხედვით.

🔵 ბენეფიციარი, პირველ ჯერზე, კომპლექტსა და სენსორებს (5 ცალი) მიიღებს იმ მიმწოდებელთან, რომელსაც განაცხადების ფორმაში მონიშნავს. ამასთან, განხორციელდება სენსორის დამაგრება, კონსულტაცია, ინსტრუქტაჟი…

🔵 ყოველ მომდევნო ეტაპზე, ბენეფიციარს სენსორები გადაეცემა აფთიაქის მიერ, ასევე, მიმწოდებლის მეშვეობითაც, ბენეფიციარის მხრიდან დაფიქსირებული სურვილის შესაბამისად.