ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო ადმინისტრირებას უწევს ჯანმრთელობის დაცვის   სახელმწიფო პროგრამებს, შემდეგი მიმართულებებით:


🔹საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა;

🔹დიაბეტის მართვა;

🔹C  ჰეპატიტის მართვა;

🔹აივ–ინფექცია/შიდსი;

🔹ფსიქიკური ჯანმრთელობა;

🔹დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია;

🔹თავდაცვით ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება;

🔹ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

🔹ტუბერკულოზის მართვა;

🔹დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა;

🔹ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა;

🔹ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა;

🔹სპედაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონალური მომსახურების მოწოდება და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება;

🔹რეფერალური მომსახურება;

🔹იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას   დაქვემდებარებულ მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა;

🔹ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID-19-ის მართვა;

🔹სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

🔹ორგანოთა ტრანსპლანტაცია (ძვლის ტვინის და ღვიძლის ტრანსპლანტაცია).