შაქრიანი დიაბეტის ტიპი 1 დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის (CGM) მოხმარების წესები

       

 ენსორი ▶️


 სერტერი ▶️


 ტრანსმიტერი (გადამცემი) ▶️


 სენსორის მიმაგრების წესი - იხილეთ ვიდეო  ▶️

 

 სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის სენსორის მოხმარების წესები - იხილეთ ვიდეო ▶️


 გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემა ▶️

 

 ინფორმაცია CGM სისტემის მწარმოებლისგან ▶️

 

ასევე იხილეთ:

ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 23 ივნისის №NHA 8 22 00000007 ბრძანება -  ,,დიაბეტის მართვის'' სახელმწიფო პროგრამის ,,შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების" კომპონენტის მოსარგებლეთა მოძრაობისა და შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ით დაავადებულ ბავშვთათვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემებისა და სენსორების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"

განხორციელდა ცვლილება: 2022 წლის 29 სექტემბრის №NHA 2 22 00364161 ბრძანებით - ,,დიაბეტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის „შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების“ კომპონენტის მოსარგებლეთა მოძრაობისა და შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1- ით დაავადებულ ბავშვთათვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემებისა და სენსორების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 23 ივნისის NHA 8 22 00000007 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’