ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

01.07.2021 მდგომარეობით
07.04.2021 მდგომარეობით