სტატისტიკური მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2013 წელი

 

2.1 დაფინანსებული შემთხვევების რაოდენობა, პროგრამებისა და რეგიონების მიხედვით
2.2 დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა, პროგრამებისა და რეგიონების მიხედვით
2.3 დაფინანსებული ბენეფიციარების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით, სქესობრივ ასაკობრივ ჭრილში
2.4 გადარიცხული თანხა პროგრამების მიხედვით