სტატისტიკური მონაცემები მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2021 წელი

 

1.1-1 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე იმ პირთა რაოდენობა, ვისზეც გამოიწერა რეცეპტი საანგარიშგებო თვეში
1.1-2 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე იმ პირების რაოდენობა, ვინც საანგარიშგებო თვეში ისარგებლა (გაიტანა წამალი) პროგრამით
1.1-3 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების მიერ გადახდილი თანხა
1.1-4 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაცემული მედიკამენტების რაოდენობა
1.1-5 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაცემული მედიკამენტების ღირებულება
1.1-6 პირების რაოდენობა, რომელთაც ისარგებლეს (გაიტანეს წამალი) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამით საანგარიშგებო თვეში, კომპონენტების მიხედვით 
1.1-7 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საანგარიშგებო თვეში გაცემული მედიკამენტების ღირებულება
1.1-8 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამაში, საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლე (ვინც მედიკამენტი გაიტანა) პირების განაწილება სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით
1.1-9 იმ პირების რაოდენობა, რომელთაც საანგარიშგებო თვეში ისარგებლეს მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო  პროგრამით, გაცემული მედიკამენტების რაოდენობა და ღირებულება (მედიკამენტებისა და კომპონენტების მიხედვით)