სტატისტიკური მონაცემები მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2019 წელი

 

1.1-1 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში საანგარიშო თვეში: დარეგისტრირებული პირების რეაოდენობა, იმ პირების რაოდენობა, ვინც ისარგებლა პროგრამით (გაიტანა წამალი), გაცემული მედიკამენტების რაოდენობა, გაცემული მედიკამენტების ღირებულება და ბენეფიციარის მიერ გადახდილი თანხა კატეგორიების მიხედვით.
1.1-2 პირების რაოდენობა, რომელთაც ისარგებლეს (გაიტანეს წამალი) "ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის"  პროგრამით საანგარიშგებო თვეში კომპონენტების მიხედვით
1.1-3 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის  პროგრამის ფარგლებში საანგარიშგებო თვეში გაცემული მედიკამენტების ღირებულება (ლარი)
1.1-4 იმ პირების რაოდენობა, რომელთაც საანგარიშგებო თვეში ისარგებლეს "ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის"  პროგრამით. გაცემული მედიკამენტების რაოდენობა და ღირებულება (მედიკამენტებისა და კომპონენტების მიხედვით)
1.1-5 ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის  პროგრამაში საანგარიშგებო თვეში დარეგისტრირებული პირების განაწილება სქესობრივ-ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით