სტატისტიკური მონაცემები საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ 2020 წელი

 

1.1 მოსარგებლე პაციენტების, დაფიქსირებული შემთხვევების, მოთხოვნილი და ანაზღაურებული თანხების ოდენობა დადგენილებებისა და კომპონენტების მიხედვით

1.2 საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლე პაციენტთა რაოდენობა დადგენილებებისა და კომპონენტების მიხედვით

1.3 საანგარიშგებო თვეში დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობა დადგენილებებისა და კომპონენტების მიხედვით

1.4 საანგარიშგებო თვეში ანაზღაურებული თანხების ოდენობა დადგენილებებისა და კომპონენტების მიხედვით
1.5 მოსარგებლე პაციენტების, დაფიქსირებული შემთხვევების, მოთხოვნილი და ანაზღაურებული თანხების ოდენობა სამედიცინო დაწესებულებების მიხედვით 
1.6 საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლე პაციენტების რაოდენობა დადგენილებებისა და კომპონენტების მიხედვით სამედიცინო დაწესებულებებში
1.7 საანგარიშგებო თვეში დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობა დადგენილებებისა და კომპონენტების მიხედვით სამედიცინო დაწესებულებებში
1.8 საანგარიშგებო თვეში ანაზღაურებული თანხების ოდენობა დადგენილებებისა და კომპონენტების მიხედვით სამედიცინო დაწესებულებებში
1.9 საანგარიშგებო თვეში მოსარგებლე პაციენტთა რაოდენობა ტერიტორიულ  ერთეულებში და ასაკობრივ ჯგუფებში
1.10 საანგარიშგებო თვეში დაფიქსირებული შემთხვევების რაოდენობა ტერიტორიულ  ერთეულებში და ასაკობრივ ჯგუფებში
1.11 საანგარიშგებო თვეში ანაზღაურებული თანხების ოდენობა ტერიტორიულ  ერთეულებში და ასაკობრივ ჯგუფებში
1.12 მოსარგებლე პაციენტების, დაფიქსირებული შემთხვევების და ანაზღაურებული თანხების ოდენობა სქესის მიხედვით
1.13  გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა კონტიგენტისა და კომპონენტების მიხედვით 
1.14 გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა სქესობრივ ჯგუფებში 
1.15 გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა და გადარიცხული თანხა სამედიცინო დაწესებულებების მიხედვით 
1.16 გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტით მოსარგებლეთა რაოდენობა ასაკობრივ ჯგუფებში 
1.17 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული ონკოლოგიური პრეპარატებით მოსარგებლეთა რაოდენობა, გამოწერილი წამლების რაოდენობა, მოთხოვნილი და ანაზღაურებული თანხების ოდენობა სააფთიაქო დაწესებულებების მიხედვით
1.18 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული ონკოლოგიური პრეპარატებით მოსარგებლეთა რაოდენობა, გამოწერილი წამლების რაოდენობა,  მოთხოვნილი და ანაზღაურებული თანხების ოდენობა მედიკამენტების მიხედვით
1.19 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული ონკოლოგიური პრეპარატებით მოსარგებლეთა რაოდენობა ასაკობრივ ჯგუფებში მედიკამენტების მიხედვით
1.20 საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით დაფინანსებული ონკოლოგიური პრეპარატებით მოსარგებლეთა რაოდენობა სქესობრივ ჭრილში მედიკამენტების მიხედვით