1. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

 

სტატისტიკური მონაცემები:  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 

 

1.1 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა

 

სტატისტიკური მონაცემები:  2022 2021 2020 2019 2018 2017      

 

 

2. ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის ფინანსური გარანტიების შექმნა, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულების უზრუნველყოფა.

 

სტატისტიკური მონაცემები:  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 

 

ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს წლიური სტატისტიკური ანგარიში

 

სტატისტიკური მონაცემები:  2020