საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები


საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №219

"საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"

 

 

სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 10 ნოემბრის ბრძანება №10-29/ო

"სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ"