სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით, გენდერულ ჭრილში

   (2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით)

    (2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)