სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით, გენდერულ ჭრილში

    (2022 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით)

    (2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით)

    (2022 წლის 31 მარტის მდგომარეობით)

   (2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)

   (2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით)

   (2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით)

   (2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით)

    (2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)