სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით, გენდერულ ჭრილში

   (2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით)

   (2021 წლის 31 მარტის მდგომარეობით)

    (2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით)