ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

 2021 წელი

ბრძანება №10-133/ო - 15 ოქტომბერი, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-129/ო - 11 ოქტომბერი, 2021 წელ

„სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 15 სექტემბრის N10-8/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 8 ოქტომბრის N10-125/ო ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე’’


ბრძანება №10-125/ - 08 ოქტომბერი 2021 წელი

„სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 15 სექტემბრის N10-8/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”


ბრძანება №10-124/ო - 07 ოქტომბერი, 2021 წელი

,,სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ, 2021 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 19 ნოემბრის №10-31/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-121/ო - 06 ოქტომბერი, 2021 წელ

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების N1.10 დანართით დამტკიცებული „შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციართა კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტის“ ფარგლებში, კოხლეარული იმპლანტების სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემისა და განაწილების წესის, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №10-115/ო - 30 სექტემბერი, 2021 წელ

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-107/ - 13 სექტემბერი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ“ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 მარტის N10-8/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-103/ო - 10 სექტემბერი, 2021 წელი

„დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის“ „ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვისა და მიწოდების“ კომპონენტის ფარგლებში გამოსაყენებელი სახარჯი მასალის და მედიკამენტების მოთხოვნის ფორმების დამტკიცების შესახებ''


ბრძანება №10-89/ - 12 აგვისტო, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-80/ - 23 ივლისი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 თებერვლის N10-7/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”


ბრძანება №10-79/ო - 22 ივლისი, 2021 წელი

"სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფარმაცევტული კომპანია ,,Gilead”-ის მხრიდან დონაციის სახით მიღებული და სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრისთვის’’ გადაცემული მედიკამენტ ,,რემდესივირის (Veklury)’’ ხარჯთაღრიცხვის ფორმის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №10-74/ო - 14 ივლისი, 2021 წელი

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის, პირობების, ბენეფიციარების რეგისტრაციის, მიმწოდებლების ანგარიშგებისა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესის დამტკიცების, აგრეთვე, რიგი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 29 მარტის № 10-31/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"


ბრძანება №10-65/ო - 30 ივნისი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციის და პირველადი რეაბილიტაციის (ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს) კომპონენტის მიმწოდებელი დაწესებულებებისათვის მომსახურების ანაზღაურების თვის ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-64/ო - 28 ივნისი, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებსააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-55/- 10 ივნისი, 2021 წელ

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2020 წლის 23 სექტემბრის №10-13/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’


ბრძანება №10-49/ო - 20 მაისი, 2021 წელი

სსიპჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში ორგანიზაციული ცვლილებების შესახებსააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 29 იანვრის №10-5/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


ბრძანება №10-42/ - 21 აპრილი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის „C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის“ კომპონენტის ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის ინსტრუქციისა და შემთხვევის ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №10-41/ - 21 აპრილი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმ(ებ)ის დამტკიცების შესახებ''


ბრძანება №10-35/ო - 02 აპრილი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მომსახურების ანაზღაურებაზე უარის თქმის ან საჯარიმო სანქციის დაკისრების შესახებ გადაწყვეტილებების გაფორმების თაობაზე''


ბრძანება №10-33/ - 02 აპრილი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის’’ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)  მართვის’’ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ’’ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 მარტის N10-8/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-32/ - 31 მარტი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის „C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის“ კომპონენტის მიმწოდებელთა რეგისტრაციის განაცხადის ფორმის და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ''


ბრძანება №10-31/ - 29 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის’’ მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის, პირობების, ბენეფიციარების რეგისტრაციის, მიმწოდებლების ანგარიშგებისა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესის დამტკიცების, აგრეთვე, რიგი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე’’


ბრძანება №10-30/ - 29 მარტი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე’’ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 თებერვლის N10-7/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-29/ - 26 მარტი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 22 თებერვლის N10-13/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


ბრძანება №10-26/ - 24 მარტი, 2021 წელი

,,პილოტური პროექტის - „შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ დონეზე“ ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის, ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის, ანგარიშგებისთვის გამოსაყენებელი საანგარიშგებო ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების შესახებ'' 


ბრძანება №10-25/ - 24 მარტი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესისა და შემთხვევის ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის დამტკიცების თაობაზე’’


ბრძანება №10-24/ - 22 მარტი, 2021 წელი

,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის'' სახელმწიფო პროგრამის ,,ანტენატალური მეთვალყურეობის'' კომპონენტის რეალიზაციასთან დაკავშრებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ''


ბრძანება №10-23/ - 22 მარტი, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ’’ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-21/ - 10 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის მოსარგებლეთა სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციის თანხმობის ფორმების მიღება-ჩაბარების, შენახვისა და მათი მოძრაობის წესის დამტკიცების, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა საკითხების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-20/ - 09 მარტი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტის გარდაცვალების ან მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში პროგრამის მიმწოდებელ დაწესებულებაში დაბრუნებული (დასაწყობებული) მედიკამენტების, მედიკამენტების ცარიელი ბოთლების და კოლოფების, ვადაგასული მედიკამენტების აღრიცხვისა და სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში დაბრუნების თაობაზე''


ბრძანება №10-19/ - 05 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული კარდიოქირურგია/ინტერვენციული კარდიოლოგია/რითმოლოგიის მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დეფიბრილატორების ნუსხის, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემისა და განაწილების წესის, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ’’ სსიპ- ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 31 დეკემბრის N10-55/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’


ბრძანება №10-14/ - 22 თებერვალი, 2021 წელი

,,სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში სექსუალური შევიწროვების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №10-13/ - 22 თებერვალი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-12/ - 19 თებერვალი, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ’’ (განხორციელდა ცვლილებები:  2021 წლის 22 მარტის №10-23/ო ბრძანებით;    2021 წლის 28 ივნისის  №10-64/ო  ბრძანებით;   2021 წლის 12 აგვისტოს  №10-89/ო  ბრძანებით;     2021 წლის 30 სექტემბრის №10-115/ო  ბრძანებით;    2021 წლის 15 ოქტომბრის N10-133/ო ბრძანებით)


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებშიანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ


ბრძანება №10-8/ - 03 თებერვალი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე“ (განხორციელდა ცვლილებები:  2021 წლის 02 აპრილის  №10-33/ო  ბრძანებით;      2021 წლის 13 სექტემბრის №10-107/ო ბრძანებით)


ბრძანება №10-7/ - 03 თებერვალი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე" (განხორციელდა ცვლილებები: 2021 წლის 29 მარტის №10-30/ო ბრძანებით;    2021 წლის 23 ივლისის №10-80/ო ბრძანებით)

  2020 წელი