საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებები

 ბრძანება №MOH 6 22 00000192 – 22 ნოემბერი, 2022 წელი

სეზონური გრიპის შემთხვევათა სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 18 ნოემბრის N MOH 4 22 00556978 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №MOH 4 22 00556978 – 18 ნოემბერი, 2022 წელი

,,სეზონური გრიპის შემთხვევათა სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ”


ბრძანება №MOH 4 22 00000163 – 28 ოქტომბერი, 2022 წელი

,,დაავადების იშვიათად აღიარებისა და ახალი ნოზოლოგიის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ"


 ბრძანება №MOH 6 22 00000165 – 31 ოქტომბერი, 2022 წელი

„დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) მიხედვით დაფინანსების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ“ 


ბრძანება №MOH 4 22 00370136 30 სექტემბერი, 2022 წელი

,,სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნლთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-41/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 


ბრძანება №MOH 0 22 00370132 – 30 სექტემბერი, 2022 წელი

სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-40/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №MOH 8 22 00358404 – 28 სექტემბერი, 2022 წელი

„COVID-19-ით დაავადებულთა და მათთან კონტაქტირებულთა იზოლაციისა და კარანტინის ვადების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 10 თებერვლის N01-73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება N01- 81/ნ - 09 სექტემბერი, 2022 წელ

„ანტენატალური და პერინატალური სამსახურის რეგიონალიზაციის დონეებისა და პაციენტის რეფერალის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის N01-2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №MOH 1 22 00000124 – 09 სექტემბერი, 2022 წელ

,,ბინაზე მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე ორსული პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" 


ბრძანება №MOH 8 22 00000121 – 07  სექტემბერი, 2022 წელი

„სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ბრიგადის მიერ სტაციონარში ჰოსპიტალიზაციისათვის მიყვანილი COVID-19-ის  დადასტურებული შემთხვევის ამბულატორიული დიაგნოსტიკის (პირველადი ტრიაჟი) კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების განსაზღვრის თაობაზე“


ბრძანება №MOH 0 22 00000097 – 05 აგვისტო, 2022 წელი

"სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საშემოდგომო გაწვევის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ"


ბრძანება №01- 68/ - 19 ივლისი, 2022 წელი

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან პროფესიული განვითარების საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 15 აგვისტოს №01-9/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-67/ - 19 ივლისი, 2022 წელი

,,ნარკომანიის ჩანაცვლებითი სპეციალური პროგრამით მკურნალობის განხორციელების შესახებ" საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 3 ივლისის №01-41/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №MOH 5 22 00059214 -  30 ივნისი, 2022 წელი 

"საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის (2023-2026 წლების) დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01- 46/ნ - 20 ივნისი, 2022 წელი

“ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის შევსების წესისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 9 აგვისტოს №338/ნ ბრძანებაში ცვლილებს შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №MOH4 22 00000028 - 17 ივნისი, 2022 წელი

„ხანგრძლივი პედიატრიული მოვლის სამედიცინო - სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების ოპერირების პროცედურების დამტკიცების შესახებ“


ბრძანება №MOH 9 22 00000014 - 08 ივნისი, 2022 წელ

ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მზადყოფნისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებების სანებართვო რეჟიმის უზრუნველყოფის განსაკუთრებული პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 25 დეკემბრის №01-647/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’


ბრძანება №01-158/ო - 29 მარტი, 2022 წელი

„C O V I D – 19-ის  სამკურნალო მედიკამენტის „პაქსლოვიდის“ განაწილებისა და C O V I D – 19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“  


ბრძანება №01-128/ო - 11 მარტი, 2022 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-127/ო - 10 მარტი, 2022 წელ

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ”


ბრძანება №01-126/ო - 10 მარტი, 2022 წელი

„იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იშვიათი დაავადებების ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის მოცულობის განსაზღვრის შესახებ მინისტრის ბრძანება”


ბრძანება №01-103/ო - 01 მარტი, 2022 წელ

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №01-94/ო - 24 თებერვალი, 2022 წელ

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 8 თებერვლის N01-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №01-92/ო - 23 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-40/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-88/ო - 22 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-41/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-80/ო - 14 თებერვალი, 2022 წელ

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ანტენატალური მეთვალყურეობის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპი)“  დამტკიცების თაობაზე“


ბრძანება №01-75/ო - 11 თებერვალი, 2022 წელ

,,COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №01-73/ო - 10 თებერვალი, 2022 წელი

,,COVID-19-ით დაავადებულთა და მათთან კონტაქტირებულთა იზოლაციისა და კარანტინის ვადების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №01-68/ო - 08 თებერვალი, 2022 წელ

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“


ბრძანება №01-65/ო - 07 თებერვალი, 2022 წელ

,,ბინაზე და კოვიდ-სასტუმროში მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესი“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 ნოემბრის N01-561/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-50/ - 02 თებერვალი, 2022 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-44/ - 31 იანვარი, 2022 წელ

„COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-8/ - 31 იანვარი, 2022 წელ

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №01-9/ო - 11 იანვარი, 2022 წელ

,,COVID-19-ზე ტესტირების აღრიცხვის ელექტრონულ მოდულში განსხვავებული შემთხვევების რეგისტრაციის თაობაზე"


ბრძანება №01-532/ - 29 დეკემბერი, 2021 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-207/ო  - 04 ივნისი, 2021 წელი

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID- 19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის №01-467 /ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №01-94/ - 25 მარტი, 2021 წელი

რეფერალური მომსახურებისფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობის მიზნით კომისიის შემადგენლობის, მისი საქმიანობის პრინციპების, მომსახურების მოცულობის, დაფინანსების მექანიზმისა და ორგანიზაციულ - ტექნიკური ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 თებერვლის N01-68/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ''


 ბრძანება №01-41/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ (განხორციელდა ცვლილებები: 2022 წლის  22 თებერვლის  №01-88/ო ბრძანებით;  2022 წლის 30 სექტემბრის  №MOH 4 22 00370136 ბრძანებით.)


ბრძანება №01-40/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

"სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ (განხორციელდა ცვლილებები: 2022 წლის 23 თებერვლის  №01-92/ო ბრძანებით;  2022 წლის 30 სექტემბრის, № MOH 0 22 00370132 ბრძანებით.)


ბრძანება №01-91/ - 18 აგვისტო, 2020 წელი

"სსიპ −  ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-9/ - 04 მარტი, 2016 წელი

"სამედიცინო დაწესებულებების კლასიფიკაციის განსაზღვრის თაობაზე"


ბრძანება №01-19/ - 17 მარტი, 2014 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-33/ნ - 04 აგვისტო, 2013 წელი

,,სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის პასპორტიზაციის წესის  დამტკიცების შესახებ’’