საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებები

ბრძანება №01-46/ნ - 20 ივნისი, 2022 წელი

“ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის შევსების წესისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 9 აგვისტოს №338/ნ ბრძანებაში ცვლილებს შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №MOH4 22 00000028 17 ივნისი, 2022 წელი

„ხანგრძლივი პედიატრიული მოვლის სამედიცინო - სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების ოპერირების პროცედურების დამტკიცების შესახებ“


ბრძანება №01-158/ო - 29 მარტი, 2022 წელი

„C O V I D – 19-ის  სამკურნალო მედიკამენტის „პაქსლოვიდის“ განაწილებისა და C O V I D – 19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“  


ბრძანება №01-128/ო - 11 მარტი, 2022 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-127/ო - 10 მარტი, 2022 წელ

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ”


ბრძანება №01-126/ო - 10 მარტი, 2022 წელი

„იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იშვიათი დაავადებების ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის მოცულობის განსაზღვრის შესახებ მინისტრის ბრძანება”


ბრძანება №01-103/ო - 01 მარტი, 2022 წელ

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №01-94/ო - 24 თებერვალი, 2022 წელ

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 8 თებერვლის N01-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №01-92/ო - 23 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-40/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-88/ო - 22 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-41/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-80/ო - 14 თებერვალი, 2022 წელ

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ანტენატალური მეთვალყურეობის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპი)“  დამტკიცების თაობაზე“


ბრძანება №01-75/ო - 11 თებერვალი, 2022 წელ

,,COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №01-73/ო - 10 თებერვალი, 2022 წელი

,,COVID-19-ით დაავადებულთა და მათთან კონტაქტირებულთა იზოლაციისა და კარანტინის ვადების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №01-68/ო - 08 თებერვალი, 2022 წელ

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“


ბრძანება №01-65/ო - 07 თებერვალი, 2022 წელ

,,ბინაზე და კოვიდ-სასტუმროში მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესი“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 ნოემბრის N01-561/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-50/ - 02 თებერვალი, 2022 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-44/ - 31 იანვარი, 2022 წელ

„COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-8/ - 31 იანვარი, 2022 წელ

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №01-9/ო - 11 იანვარი, 2022 წელ

,,COVID-19-ზე ტესტირების აღრიცხვის ელექტრონულ მოდულში განსხვავებული შემთხვევების რეგისტრაციის თაობაზე"


ბრძანება №01-532/ - 29 დეკემბერი, 2021 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-207/ო  - 04 ივნისი, 2021 წელი

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID- 19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის №01-467 /ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №01-94/ - 25 მარტი, 2021 წელი

რეფერალური მომსახურებისფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობის მიზნით კომისიის შემადგენლობის, მისი საქმიანობის პრინციპების, მომსახურების მოცულობის, დაფინანსების მექანიზმისა და ორგანიზაციულ - ტექნიკური ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 თებერვლის N01-68/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ''


 ბრძანება №01-41/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“


ბრძანება №01-40/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

"სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“


ბრძანება №01-91/ - 18 აგვისტო, 2020 წელი

"სსიპ −  ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-9/ - 04 მარტი, 2016 წელი

"სამედიცინო დაწესებულებების კლასიფიკაციის განსაზღვრის თაობაზე"


ბრძანება №01-19/ - 17 მარტი, 2014 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-33/ნ - 04 აგვისტო, 2013 წელი

,,სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის პასპორტიზაციის წესის  დამტკიცების შესახებ’’