საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებები

ბრძანება №01-19/ო - 17 იანვარი, 2022 წელ

,,COVID-19-ით დაავადებულთა და მათთან კონტაქტირებულთა იზოლაციისა და კარანტინის ვადების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №01-9/ო - 11 იანვარი, 2022 წელ

,,COVID-19-ზე ტესტირების აღრიცხვის ელექტრონულ მოდულში განსხვავებული შემთხვევების რეგისტრაციის თაობაზე"


ბრძანება №01-532/ - 29 დეკემბერი, 2021 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-82/ნ  - 20 სექტემბერი, 2021 წელი

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 199-ე მუხლის მიზნებისათვის, 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებში ამომრჩეველთა საარჩევნო უბანზე კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად ცნობის ფორმისა და მისი გაცემის წესების დამტკიცების შესახებ“


ბრძანება №01-207/ო  - 4 ივნისი, 2021 წელი

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID- 19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის №01-467 /ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №01-94/ - 25 მარტი, 2021 წელი

რეფერალური მომსახურებისფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობის მიზნით კომისიის შემადგენლობის, მისი საქმიანობის პრინციპების, მომსახურების მოცულობის, დაფინანსების მექანიზმისა და ორგანიზაციულ - ტექნიკური ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 27 თებერვლის N01-68/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ''


ბრძანება №01-91/ - 18 აგვისტო, 2020 წელი

"სსიპ −  ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-9/ - 4 მარტი, 2016 წელი

"სამედიცინო დაწესებულებების კლასიფიკაციის განსაზღვრის თაობაზე"


ბრძანება №01-19/ - 17 მარტი, 2014 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მისაღებად სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაზე მოსარგებლის თანხმობის ფორმის, მისი გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-33/ნ - 4 აგვისტო, 2013 წელი

,,სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის პასპორტიზაციის წესის  დამტკიცების შესახებ’’