ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს კონკურსის ჩატარების წესებს


  საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ

  საქართველოს მთავრობის დადგენილება • №204 • 21 აპრილი, 2017 წელი