კოხლეარულ იმპლანტებთან დაკავშირებით
 
კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში, მიმდინარეობს სამედიცინო დაწესებულებების რეგისტრაცია.
 
1. ოპერაციის შემდგომ, პერიოდულად, კოხლეარული იმპლანტის მორგება-რეგულირების (არანაკლებ 12 პროცედურისა) მომსახურება;
2. ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურება (არაუმეტეს 8 გაკვეთილისა თვეში). 
 
 გადადით ბმულზე და შეავსეთ   განაცხადის ფორმა
 ❗ განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს მითითებული საქმიანობ(ებ)ის შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 საინფორმაციო პორტალზე პასპორტიზაციის მონაცემების განახლება/შევსებასთან დაკავშირებით
 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 4 აგვისტოს №01-33/ნ ბრძანებით, სამედიცინო  დაწესებულებები ვალდებული არიან 21 მაისის 20:00 საათამდე, საინფორმაციო პორტალზე სრულად მოახდინონ  პასპორტიზაციის მონაცემების განახლება/შევსება. შეუსრულებლობის შემთხვევაში, გათვალისწინებული იქნება ბრძანებით განსაზღვრული ადმინისტრაციული ზომები.
 გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ! 
 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების N1 დანართის N23 მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული პირობის თანახმად, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე პირს პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მისაღებად საჭირო რეგისტრაციისათვის აქვს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს შორის იმ პირობით, რომ მოსარგებლეს სამედიცინო დაწესებულების შეცვლა შეუძლია ყოველ ორ თვეში ერთხელ.

გთხოვთ, გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიწოდება განახორციელოთ ზემოაღნიშნული დადგენილებისა და პროგრამასთან დაკავშირებული კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. კერძოდ, ბენეფიციარის მომართვის/მოთხოვნის საფუძველზე, შეუფერხებლად მოახდინოთ მისი მონაცემების ელექტრონული რეგისტრაციის გაუქმება.
სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე პორტალზე ასახვის მიზნით შემოსულ ელექტრონულ მიმართვებთან დაკავშირებით
 
ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ელ.ფოსტაზე ხშირად შემოდის ელექტრონული მომართვები პორტალზე სხვადასხვა ინფორმაციის ასახვის მოთხოვნით - მათ შორის, კლინიკური მენეჯერის პოზიციაზე მომუშავე პირის, ექიმის, კლინიკის მისამართის ცვლილების  და ა.შ. 

გთხოვთ, აღნიშნულ მოთხოვნებში დააფიქსიროთ პორტალის ელექტრონული მისამართი და ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ელ.ფოსტაზე: infonha@moh.gov.ge გადმოგვიგზავნოთ ოფიციალური წერილის ფორმით.


გეგმურ სერვისებთან დაკავშირებით

გეგმურ სერვისებთან დაკავშირებით, 2020 წლის ივლისიდან ატვირთული მოთხოვნები, უნდა გადმოიგზავნოს ხელახლა, მოთხოვნის დამტკიცების ვადის ათვლა დაიწყება პირველად გადმოგზავნილი მოთხოვნის თარიღიდან.