ბრძანება № NHA 8 22 00000016 - 14 ივლისი, 2022 წელი

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში საჯარიმო სანქციების გადახდის ადმინისტრირების ინსტრუქციის და განაწილვადების შეთანხმების ნიმუშის დამტკიცების, აგრეთვე,  სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის 2017 წლის 11 აპრილის N04-206/ო ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ"


ბრძანება №NHA 4 22 00042935 - 23 ივნისი, 2022 წელი

„ჯანმრთელობის დაცვის ვაუჩერული პროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 20 იანვრის N10-9/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“


ბრძანება №NHA 8 22 00000007 - 23 ივნისი, 2022 წელი

,,დიაბეტის მართვის'' სახელმწიფო პროგრამის ,,შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების" კომპონენტის მოსარგებლეთა მოძრაობისა და შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ით დაავადებულ ბავშვთათვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემებისა და სენსორების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"


დადგენილება №313 - 13 ივისი, 2022 წელ

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №312 - 13 ივნისი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №10-81/ო - 17 მაისი, 2022 წელი

“ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის, მონიტორის ვიზიტის აქტისა და მონიტორინგის ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ“სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 14 თებერვლის N10-27/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №171 - 05 აპრილი, 2022 წელ

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №93 - 28 თებერვალი, 2022 წელი

 ბრძანება №10-27/ო - 14 თებერვალი, 2022 წელი  
Covid-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე დისტანციური მართვის პროგრამაში ბენეფიციარის რეგისტრაციის პირობების აღწერა: 
Covid-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე დისტანციური მართვის ქვეკომპონენტზე ბენეფიციარის რეგისტრაციის პირობები:  

კოხლეარულ იმპლანტებთან დაკავშირებით
 
კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში, მიმდინარეობს სამედიცინო დაწესებულებების რეგისტრაცია.
 
1. ოპერაციის შემდგომ, პერიოდულად, კოხლეარული იმპლანტის მორგება-რეგულირების (არანაკლებ 12 პროცედურისა) მომსახურება;
2. ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურება (არაუმეტეს 8 გაკვეთილისა თვეში). 
 
 გადადით ბმულზე და შეავსეთ   განაცხადის ფორმა
 ❗ განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს მითითებული საქმიანობ(ებ)ის შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 საინფორმაციო პორტალზე პასპორტიზაციის მონაცემების განახლება/შევსებასთან დაკავშირებით
 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 4 აგვისტოს №01-33/ნ ბრძანებით, სამედიცინო  დაწესებულებები ვალდებული არიან 21 მაისის 20:00 საათამდე, საინფორმაციო პორტალზე სრულად მოახდინონ  პასპორტიზაციის მონაცემების განახლება/შევსება. შეუსრულებლობის შემთხვევაში, გათვალისწინებული იქნება ბრძანებით განსაზღვრული ადმინისტრაციული ზომები.
 გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ! 
 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილების N1 დანართის N23 მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული პირობის თანახმად, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე პირს პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მისაღებად საჭირო რეგისტრაციისათვის აქვს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს შორის იმ პირობით, რომ მოსარგებლეს სამედიცინო დაწესებულების შეცვლა შეუძლია ყოველ ორ თვეში ერთხელ.

გთხოვთ, გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიწოდება განახორციელოთ ზემოაღნიშნული დადგენილებისა და პროგრამასთან დაკავშირებული კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად. კერძოდ, ბენეფიციარის მომართვის/მოთხოვნის საფუძველზე, შეუფერხებლად მოახდინოთ მისი მონაცემების ელექტრონული რეგისტრაციის გაუქმება.
სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე პორტალზე ასახვის მიზნით შემოსულ ელექტრონულ მიმართვებთან დაკავშირებით
 
ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ელ.ფოსტაზე ხშირად შემოდის ელექტრონული მომართვები პორტალზე სხვადასხვა ინფორმაციის ასახვის მოთხოვნით - მათ შორის, კლინიკური მენეჯერის პოზიციაზე მომუშავე პირის, ექიმის, კლინიკის მისამართის ცვლილების  და ა.შ. 

გთხოვთ, აღნიშნულ მოთხოვნებში დააფიქსიროთ პორტალის ელექტრონული მისამართი და ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ელ.ფოსტაზე: infonha@moh.gov.ge გადმოგვიგზავნოთ ოფიციალური წერილის ფორმით.


გეგმურ სერვისებთან დაკავშირებით

გეგმურ სერვისებთან დაკავშირებით, 2020 წლის ივლისიდან ატვირთული მოთხოვნები, უნდა გადმოიგზავნოს ხელახლა, მოთხოვნის დამტკიცების ვადის ათვლა დაიწყება პირველად გადმოგზავნილი მოთხოვნის თარიღიდან.