ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული საქართველოს მთავრობის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები


დადგენილება №292 - 16 ივნისი,  2021 წელ

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №281 - 15 ივნისი,  2021 წელი

,,მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრისა და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N177 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №268 - 09 ივნისი,  2021 წელი

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №267 - 09 ივნისი,  2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №266 - 09 ივნისი,  2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №241 - 31 მაისი,  2021 წელ

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №212 - 13 მაისი,  2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №171 - 16 აპრილი, 2021 წელი

"სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N825 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." 


დადგენილება №141 - 26 მარტი, 2021 წელი

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №123 - 23 მარტი, 2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." 


დადგენილება №97 - 11 მარტი, 2021 წელი 

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №80 - 01 მარტი, 2021 წელი 

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." 


დადგენილება №72 - 23 თებერვალი, 2021 წელი 

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." 


დადგენილება №36 - 21 თებერვალი, 2013 წელი

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ"


დადგენილება №520 - 05 ნოემბერი,  2019 წელი 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №828 - 31 დეკემბერი, 2020 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"


დადგენილება №169 - 20 აპრილი, 2015 წელი

"C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ"


დადგენილება №219 - 26 აგვისტო, 2013 წელი

"საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"


დადგენილება №322 - 23 მაისი, 2020 წელი

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ"