ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული საქართველოს მთავრობის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

დადგენილება №537 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №536 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №522 – 09 ნოემბერი, 2022 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №511 – 31 ოქტომბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №507 – 26 ოქტომბერი, 2022 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №480 – 10 ოქტომბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება №1781 - 30 სექტემბერი, 2022 წელი

უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება466 – 27 სექტემბერი, 2022 წელი

იზოლაცია და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №402  – 01 აგვისტო, 2022 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №341 - 01 ივლისი, 2022 წელ

„სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“


დადგენილება №321 - 14 ივნისი, 2022 წელი

„რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 3 ნოემბრის N331 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №319 - 14 ივნისი, 2022 წელი

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N473 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №318 - 14 ივნისი, 2022 წელი

„იზოლაცია და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №313  - 13 ივისი, 2022 წელ

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №311 - 13 ივნისი, 2022 წელი

,,რეფერალური მომსახურების'' ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიშ მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2020 წლის  3 ნოემბრის N331 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


განკარგულება №868 - 18 მაისი, 2022 წელი

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოსა და Medtronic Meta FZ-LLC-ს შორის გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების შესყიდვის შესახებ გასაფორმებელი ხელშეკრულების (Contract Agreement No.CGM-Direct-01) თაობაზე”


განკარგულება №761 - 02 მაისი, 2022 წელი

,,უკრაიანის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 2 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


განკარგულება №602 - 05 აპრილი, 2022 წელ

„უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


განკარგულება №579 - 01 აპრილი, 2022 წელ

„COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთვრობის 2021 წლის 8 ნოემბრის N1960 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


განკარგულება №439 - 10 მარტი, 2022 წელი

,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“


განკარგულება №387 - 02 მარტი, 2022 წელ

„უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“  (განხორციელდა ცვლილებები: 2022 წლის 05 აპრილის N602 განკარგულებით;  2022 წლის 02 მაისის N761 განკარგულებით;  2022 წლის 30 სექტემბრის N1781 განკარგულებით.)


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.11.2022წ.)


დადგენილება №281 - 15 ივნისი,  2021 წელი

,,მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრისა და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N177 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №171 - 16 აპრილი, 2021 წელი

,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N825 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №509 - 17 აგვისტო, 2020 წელ

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დაფუძნების შესახებ"


დადგენილება №322 - 23 მაისი, 2020 წელი

,,იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ"(განახლებულია 03.05.2022წ.)


განკარგულება N164 - 28 იანვარი, 2020 წელი

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ (განახლებულია 16.06.2022წ.)


დადგენილება №520 - 05 ნოემბერი,  2019 წელი 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №169 - 20 აპრილი, 2015 წელი

,,C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ"(განახლებულია 22.03.2022წ.)


დადგენილება №219 - 26 აგვისტო, 2013 წელი

,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"


დადგენილება №36 - 21 თებერვალი, 2013 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ"(განახლებულია 11.11.2022წ.)