ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული საქართველოს მთავრობის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები

დადგენილება №24 - 18 იანვარი, 2022 წელ

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №6 - 12 იანვარი, 2022 წელ

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლიწ 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ''


დადგენილება №1 - 01 იანვარი, 2022 წელ

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №645 - 31 დეკემბერი, 2021 წელ

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №640 - 31 დეკემბერი, 2021 წელ

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №633 - 31 დეკემბერი, 2021 წელ

„2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №620 - 28 დეკემბერი, 2021 წელ

,,С  ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №619 - 28 დეკემბერი, 2021 წელ

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №614 - 28 დეკემბერი, 2021 წელ

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №591 - 20 დეკემბერი, 2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთლობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №569 - 07 დეკემბერი, 2021 წელ

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №566 - 03 დეკემბერი, 2021 წელ

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №521 - 27 ოქტომბერი, 2021 წელ

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №502 - 11 ოქტომბერი, 2021 წელ

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №472 - 22 სექტემბერი, 2021 წელი

"2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №458 - 10 სექტემბერი, 2021 წელ

,,С  ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №457 - 10 სექტემბერი, 2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №452 - 07 სექტემბერი, 2021 წელ

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №399 - 10 აგვისტო, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №390 - 02 აგვისტო, 2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №389 - 02 აგვისტო, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №377 - 26 ივლისი,  2021 წელი

,,C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №372 - 23 ივლისი,  2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №334 - 08 ივლისი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №309 - 29 ივნისი,  2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №281 - 15 ივნისი,  2021 წელი

,,მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრისა და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესისა და პირობების დადგენის შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 29 მარტის N177 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №267 - 09 ივნისი,  2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №266 - 09 ივნისი,  2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №212 - 13 მაისი,  2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №171 - 16 აპრილი, 2021 წელი

,,სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N825 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №141 - 26 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №123 - 23 მარტი, 2021 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №97 - 11 მარტი, 2021 წელი 

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №80 - 01 მარტი, 2021 წელი 

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 


დადგენილება №72 - 23 თებერვალი, 2021 წელი 

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №828 - 31 დეკემბერი, 2020 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"  (განახლებულია 27.12.2021წ.)


დადგენილება №509 - 17 აგვისტო, 2020 წელ

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დაფუძნების შესახებ''


დადგენილება №322 - 23 მაისი, 2020 წელი

,,იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 27.12.2021წ.)


დადგენილება №520 - 05 ნოემბერი,  2019 წელი 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


დადგენილება №169 - 20 აპრილი, 2015 წელი

,,C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ"


დადგენილება №219 - 26 აგვისტო, 2013 წელი

,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"


დადგენილება №36 - 21 თებერვალი, 2013 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ"(განახლებულია 27.12.2021წ.)