ბრძანება №10-42/ - 21 აპრილი, 2021 წელი

„C ჰეპატიტის მართვის'' სახელმწიფო პროგრამის ,,C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტის ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის ინსტრუქციისა და შემთხვევის ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ'' 


ბრძანება №10-41/ - 21 აპრილი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმ(ებ)ის დამტკიცების შესახებ'' 


ბრძანება №10-32/ -31 მარტი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის „C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის“ კომპონენტის მიმწოდებელთა რეგისტრაციის განაცხადის ფორმის და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ'' 


ბრძანება №10-20/ო -  09 მარტი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტის გარდაცვალების ან მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში პროგრამის მიმწოდებელ დაწესებულებაში დაბრუნებული (დასაწყობებული) მედიკამენტების, მედიკამენტების ცარიელი ბოთლების და კოლოფების, ვადაგასული მედიკამენტების აღრიცხვისა და სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში დაბრუნების თაობაზე''