დადგენილება №537 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №402  – 01 აგვისტო, 2022 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №620 – 28 დეკემბერი, 2021 წელ

,,С  ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №458 - 10 სექტემბერი, 2021 წელ

,,С  ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №377 - 26 ივლისი,  2021 წელი

,,C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის N169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №10-42/ - 21 აპრილი, 2021 წელი

„C ჰეპატიტის მართვის'' სახელმწიფო პროგრამის ,,C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის კომპონენტის ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის ინსტრუქციისა და შემთხვევის ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ'' 


ბრძანება №10-41/ - 21 აპრილი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმ(ებ)ის დამტკიცების შესახებ'' 


ბრძანება №10-32/ - 31 მარტი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის „C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის“ კომპონენტის მიმწოდებელთა რეგისტრაციის განაცხადის ფორმის და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ'' 


ბრძანება №10-20/ო -  09 მარტი, 2021 წელი

,,C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პაციენტის გარდაცვალების ან მკურნალობის შეწყვეტის შემთხვევაში პროგრამის მიმწოდებელ დაწესებულებაში დაბრუნებული (დასაწყობებული) მედიკამენტების, მედიკამენტების ცარიელი ბოთლების და კოლოფების, ვადაგასული მედიკამენტების აღრიცხვისა და სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში დაბრუნების თაობაზე''


დადგენილება №169 - 20 აპრილი, 2015 წელი

,,C ჰეპატიტის  მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ"(განახლებულია 22.03.2022წ.)