სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
 
კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში, იწყება სამედიცინო დაწესებულებების რეგისტრაცია.
 
1. ოპერაციის შემდგომ, პერიოდულად, კოხლეარული იმპლანტის მორგება-რეგულირების (არანაკლებ 12 პროცედურისა) მომსახურება;
2. ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურება (არაუმეტეს 8 გაკვეთილისა თვეში). 
 
 გადადით ბმულზე და შეავსეთ   განაცხადის ფორმა
 ❗ განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს მითითებული საქმიანობ(ებ)ის შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.