ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ


ბრძანება №10-30/ო - 12 ნოემბერი, 2020 წელი

"სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრების განხილვის წესის და ადმინისტრაციული საჩივრის სანიმუშო ფორმის დამტკიცების შესახებ"