დადგენილება №502 – 11 ოქტომბერი, 2021 წელ

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

ბრძანება №10-121/ო - 06 ოქტომბერი, 2021 წელ

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების N1.10 დანართით დამტკიცებული „შესაბამისი საჭიროების მქონე ბენეფიციართა კოხლეარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტის“ ფარგლებში, კოხლეარული იმპლანტების სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემისა და განაწილების წესის, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ’’

დადგენილება №399 - 10 აგვისტო, 2021 წელი

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

დადგენილება №389 - 02 აგვისტო, 2021 წელი

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

 

ბრძანება №10-74/ო - 14 ივლისი, 2021 წელი

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის, პირობების, ბენეფიციარების რეგისტრაციის, მიმწოდებლების ანგარიშგებისა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესის დამტკიცების, აგრეთვე, რიგი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 29 მარტის № 10-31/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

დადგენილება №334 - 08 ივლისი, 2021 წელი

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

 

ბრძანება №10-31/ -29 მარტი, 2021 წელი

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამისმედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის, პირობების, ბენეფიციარების რეგისტრაციის, მიმწოდებლების ანგარიშგებისა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესის დამტკიცების, აგრეთვე, რიგი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე''

 

დადგენილება №141 - 26 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''

ბრძანება №10-21/ - 10 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის მოსარგებლეთა სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციის თანხმობის ფორმების მიღება-ჩაბარების, შენახვისა და მათი მოძრაობის წესის დამტკიცების, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა საკითხების განსაზღვრის შესახებ'' 

ბრძანება №10-19/ - 05 მარტი, 2021 წელი 

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული კარდიოქირურგია/ინტერვენციული კარდიოლოგია/რითმოლოგიის მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დეფიბრილატორების ნუსხის, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემისა და განაწილების წესის, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებსსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 31 დეკემბრის № 10-55/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ''

ბრძანება №10-55/ - 31 დეკემბერი, 2020 წელი 

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული კარდიოქირურგია/ინტერვენციული კარდიოლოგია/რითმოლოგიის მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დეფიბრილატორების ნუსხის, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემისა და განაწილების წესის, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

 

ბრძანება №10-19/ - 16 ოქტომბერი, 2020 წელი

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ „მედიკამენტებით უზრუნველყოფისკომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის და პირობების დამტკიცების თაობაზე"

 

დადგენილება №520 - 05 ნოემბერი,  2019 წელი 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''

 

დადგენილება №36 - 21 თებერვალი, 2013 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ"