ბრძანება №10-74/ო - 14 ივლისი, 2021 წელი

„საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის, პირობების, ბენეფიციარების რეგისტრაციის, მიმწოდებლების ანგარიშგებისა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესის დამტკიცების, აგრეთვე, რიგი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 29 მარტის № 10-31/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

დადგენილება №334 - 08 ივლისი, 2021 წელი

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

დადგენილება №141 - 26 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ'' საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''

ბრძანება №10-31/ -29 მარტი, 2021 წელი

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამისმედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის, პირობების, ბენეფიციარების რეგისტრაციის, მიმწოდებლების ანგარიშგებისა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების წესის დამტკიცების, აგრეთვე, რიგი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე''

ბრძანება №10-21/ - 10 მარტი, 2021 წელი

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის მოსარგებლეთა სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციის თანხმობის ფორმების მიღება-ჩაბარების, შენახვისა და მათი მოძრაობის წესის დამტკიცების, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული სხვა საკითხების განსაზღვრის შესახებ'' 

ბრძანება №10-19/ - 05 მარტი, 2021 წელი 

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული კარდიოქირურგია/ინტერვენციული კარდიოლოგია/რითმოლოგიის მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დეფიბრილატორების ნუსხის, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემისა და განაწილების წესის, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებსსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 31 დეკემბრის № 10-55/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ''

დადგენილება №520 - 05 ნოემბერი,  2019 წელი 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებსაქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''

დადგენილება №36 - 21 თებერვალი, 2013 წელი

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ"

ბრძანება №10-55/ - 31 დეკემბერი, 2020 წელი 

,,საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული კარდიოქირურგია/ინტერვენციული კარდიოლოგია/რითმოლოგიის მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში დეფიბრილატორების ნუსხის, სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემისა და განაწილების წესის, აგრეთვე, ამ პროცესებთან დაკავშირებული დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

ბრძანება №10-19/ - 16 ოქტომბერი, 2020 წელი

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ „მედიკამენტებით უზრუნველყოფისკომპონენტის ფარგლებში, ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხის, ფასის და პირობების დამტკიცების თაობაზე"