ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვებისა და სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის შესახებ

2021 წელი

       რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (II კვარტალი)

       I და II კვარტლების მანძილზე, სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაფორმებული სახელმწიფო

       შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების ნუსხა

       რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები (I კვარტალი)
       სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (შედგენის თარიღი - 06.04.2021 წ)

2020 წელი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (შედგენის თარიღი-  30.12.2020 წ.)

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია  მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუ­ალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარი­ც­ხული თანხების მითითებით

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები