ბრძანება №10-26/ -24 მარტი, 2021 წელი

,,პილოტური პროექტის - „შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ დონეზეფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის, ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის, ანგარიშგებისთვის გამოსაყენებელი საანგარიშგებო ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების შესახებ'' 

N3 ანგარიშგების ფორმა

N3.1  ანგარიშგების ფორმა

 

 

ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  ამბულატორიული მომსახურება
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N12 ტუბერკულოზის მართვა - ექთანი
N18 ტუბერკულოზის მართვა - ამბულატორიის ფორმა
კოდები
 

პენიტენციური დაწესებულებებისთვი ტუბერკულოზის მართვის მიზნით მედიკამენტების,

სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა 

N24 ინფორმაცია შესყიდული მედიკამენტის, სხვა სახარჯი მასალის და დამხმარე მასალების შესახებ
კოდები
  სტაციონარული მომსახურება
N13 სტაციონარული ფორმა
კოდები
  პილოტური პროექტი
 N3 ანგარიშგების ფორმა
 N3.1  ანგარიშგების ფორმა