ბრძანება №10-47/ო - 21 მარტი, 2022 წელი 

„შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ დონეზე“ პილოტური პროექტის ფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის, ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ოქმისა და საანგარიშგებო ფორმების, აგრეთვე, მათი წარმოების პირობების დამტკიცების შესახებ”

დანართი N3

დანართი N3.1


ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

    ამბულატორიული მომსახურება

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N12 ტუბერკულოზის მართვა - ექთანი

N18 ტუბერკულოზის მართვა - ამბულატორიის ფორმა

კოდები

    პენიტენციური დაწესებულებებისთვის ტუბერკულოზის მართვის მიზნით მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე მასალების შესყიდვა და გადაცემა 

N24 ინფორმაცია შესყიდული მედიკამენტის, სხვა სახარჯი მასალის და დამხმარე მასალების შესახებ

კოდები

    სტაციონარული მომსახურება

N13 სტაციონარული ფორმა

კოდები


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №10-26/ -24 მარტი, 2021 წელი

,,პილოტური პროექტის - „შედეგზე დაფუძნებული დაფინანსება და ინტეგრირებული მკურნალობის მოდელი ტუბერკულოზის მართვის ამბულატორიულ დონეზეფარგლებში დამდგარი სამედიცინო შემთხვევების შერჩევითი მონიტორინგის წესის, ფულადი წახალისების გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ოქმის ფორმის, ანგარიშგებისთვის გამოსაყენებელი საანგარიშგებო ფორმისა და მისი შევსების წესის დამტკიცების შესახებ'' 

N3 ანგარიშგების ფორმა

N3.1  ანგარიშგების ფორმა