ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

    ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდები

    ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარულ-პალიატიური მოვლა და სიმპტომური მკურნალობა

N13 სტაციონარული ფორმა

კოდები


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"