ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა
vN10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები
  ინკურაბელურ პაციენტთა სტაციონარულ-პალიატიური მოვლა და სიმპტომური მკურნალობა
N13 სტაციონარული ფორმა
კოდები