ბრძანება 10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები
  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება
N20 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება
კოდები
  სათემო ამბულატორიული მომსახურება
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N26 ფსიქიატრია სათემო ამბულატორია
კოდები
  ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენცია
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N9 კრიზისული ინტერვენციის ფორმა
კოდები
  ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება
N16 ფსიქიკური ჯანმრთელობა - სტაციონარი
კოდები
  ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა
N16 ფსიქიკური ჯანმრთელობა - სტაციონარი
კოდები
  ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები