დადგენილება №536 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


განკარგულება №1781 - 30 სექტემბერი, 2022 წელი

უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №403 – 01 აგვისტო, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №312 - 13 ივნისი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

    ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობა

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდებ

    თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება

N20 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება

კოდები

    სათემო ამბულატორიული მომსახურება

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N26 ფსიქიატრია სათემო ამბულატორია

კოდები

    ფსიქიატრიული კრიზისული ხანმოკლე ინტერვენცია

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N9 კრიზისული ინტერვენციის ფორმა

კოდები

    ფსიქიატრიული სტაციონარული მომსახურება

N16 ფსიქიკური ჯანმრთელობა - სტაციონარი

კოდები

    ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

N16 ფსიქიკური ჯანმრთელობა - სტაციონარი

კოდები

    ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდები

    ----------------

N17 ფსიქიკური ჯანმრთელობა - დაცვა და უსაფრთხოება 

N32 ჯესი - სათემო მომსახურების ქვეპროგრამის ასერტული მკურნალობის კომპონენტის თანაგადახდა

კოდები


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.11.2022წ.)