ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

                                                            თავდაცვის ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიული შემოწმება
N1 სამხედრო
კოდები