ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

    თავდაცვის ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიული შემოწმება

N1 სამხედრო

კოდები


ბრძანება №01-94/ო - 24 თებერვალი, 2022 წელ

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 8 თებერვლის N01-68/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-68/ო - 08 თებერვალი, 2022 წელ

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2022 წლის საგაზაფხულო გაწვევის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

     თავდაცვის ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიული შემოწმება

N1 სამხედრო

კოდები