ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

     სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა

N7 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა-სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ხელშეწყობა

N25 სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ხელშეწყობის კომპონენტი (ზუგდიდი)

     სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება

N13 სტაციონარული ფორმა

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდები

     სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება)

N19 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

კოდები


ბრძანება №01-92/ო - 23 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-40/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-88/ო - 22 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-41/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"


 ბრძანება №01-41/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“


ბრძანება №01-40/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

"სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“