დადგენილება №536 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №480 – 10 ოქტომბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


ბრძანება №MOH 4 22 00370136  30 სექტემბერი, 2022 წელი

,,სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროებისოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნლთაშრომისჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-41/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 


ბრძანება №MOH 0 22 00370132 – 30 სექტემბერი, 2022 წელი

სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთაშრომისჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-40/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


ბრძანება №NHA 2 22 00328026 - 20  სექტემბერი, 2022 წელ

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 10 მარტის N10-43/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


დადგენილება №399 - 28 ივლისი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

     სპეცდაფინანსებაზე მყოფი რიგი სამედიცინო დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა

N7 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა-სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ხელშეწყობა

N25 სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების ხელშეწყობის კომპონენტი (ზუგდიდი)

     სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მიერ შესაბამისი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების მიწოდება

N13 სტაციონარული ფორმა

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდები

     სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება)

N19 სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

კოდები


ბრძანება №01-92/ო - 23 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-40/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-88/ო - 22 თებერვალი, 2022 წელ

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-41/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.11.2022წ.)


 ბრძანება №01-41/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

„სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“(განხორციელდა ცვლილებები: 2022 წლის 22 თებერვლის N01-88/ო ბრძანებით;     2022 წლის 30 სექტემბრის N MOH 4 22 00370136 ბრძანებით.)


ბრძანება №01-40/ო - 04 თებერვალი, 2021 წელი

"სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“(განხორციელდა ცვლილებები: 2022წლის 23 თებერვლის N01-92/ო ბრძანებით; 2022წლის 30 სექტემბრის N MOH 0 22 00370132 ბრძანებით.)