დადგენილება №536 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


განკარგულება №1781 - 30 სექტემბერი, 2022 წელი

უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


დადგენილება №321 - 14 ივნისი, 2022 წელი

„რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 3 ნოემბრის N331 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №320 - 14 ივნისი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №319 - 14 ივნისი, 2022 წელი

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის N473 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №312 - 13 ივნისი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

    ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია

N15 ფილტვის ქრონიკული დაავადებების რეაბილიტაცია-ფორმა

    შპს „აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი“ - კორონავირუსის გავრცელების არეებიდან შემოსული მგზავრების კარანტინი

N30 აბასთუმანი - კარანტინი

    კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაცია

N39 კოხლეარული_იმპლანტის_მქონე_ბენეფიციარების_რეაბილიტაცია

კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაცია - კოდები


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.11.2022წ.)


ბრძანება №10-139/ო- 21 ოქტომბერი, 2021 წელი

„რეფერალური მომსახურების“ სახელმწიფო პროგრამის „კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციის“ კომპონენტით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხისა და მოსარგებლედ ცნობის თაობაზე პირის ინფორმირების წესის განსაზღვრის შესახებ’’