დადგენილება №536 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-67/ - 19 ივლისი, 2022 წელი

,,ნარკომანიის ჩანაცვლებითი სპეციალური პროგრამით მკურნალობის განხორციელების შესახებ" საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 3 ივლისის №01-41/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

   N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფა

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდები

     ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება

N13 სტაციონარული ფორმა

კოდები

     ეფექტურობის შეფასების კომპონენტი

N6 ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის ფორმა

     სტაციონარული დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაცია

N13 სტაციონარული ფორმა

კოდები

     ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის

N4 ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია

კოდები

      ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდება 

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდები


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.11.2022წ.)


ბრძანება №10-65/ო - 30 ივნისი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციის და პირველადი რეაბილიტაციის (ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს) კომპონენტის მიმწოდებელი დაწესებულებებისათვის მომსახურების ანაზღაურების თვის ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-29/ -26 მარტი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 22 თებერვლის N10-13/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' 


ბრძანება N10-13/ო- 22 თებერვალი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ''