ბრძანება №10-65/ო - 30 ივნისი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციის და პირველადი რეაბილიტაციის (ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების დროს) კომპონენტის მიმწოდებელი დაწესებულებებისათვის მომსახურების ანაზღაურების თვის ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-29/ -26 მარტი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 22 თებერვლის N10-13/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' 


ბრძანება N10-13/ო- 22 თებერვალი, 2021 წელი

,,ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული დეტოქსიკაციისა და პირველადი რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში მოსარგებლის რეგისტრაციის წესის განსაზღვრის შესახებ'' 


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  N2 და N8 პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით ხანმოკლე და ხანგრძლივი დეტოქსიკაციის უზრუნველყოფა
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები
  ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება
N13 სტაციონარული ფორმა
კოდები
  ეფექტურობის შეფასების კომპონენტი
N6 ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის ფორმა
  სტაციონარული დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაცია
N13 სტაციონარული ფორმა
კოდები
  ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის
N4 ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია
კოდები
  ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელება და ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის მიწოდება 
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები