ბრძანება №10-23/ - 22 მარტი, 2021 წელი

,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებსააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' 


ბრძანება №10-12/ - 19 თებერვალი, 2021 წელი

"ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

 

  თირკმლის ტრანსპლანტაცია
N13 სტაციონარული ფორმა
კოდები
  პერიტონეული დიალიზი
N3 პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა
კოდები
  ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა
N8 ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა
კოდები