ბრძანება №10-133/ო - 15 ოქტომბერი, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-115/ო - 30 სექტემბერი, 2021 წელ

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-103/ - 10 სექტემბერი, 2021 წელი

„დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამის“ „ჰემო და პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვისა და მიწოდების“ კომპონენტის ფარგლებში გამოსაყენებელი სახარჯი მასალის და მედიკამენტების მოთხოვნის ფორმების დამტკიცების შესახებ''

  ჰემოდიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების მოთხოვნის ფორმა

  პერიტონეული დიალიზისათვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების მოთხოვნის ფორმა


ბრძანება №10-89/ - 12 აგვისტო, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-64/ო - 28 ივნისი, 2021 წელი

,,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებსააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-23/ - 22 მარტი, 2021 წელი

,ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებსააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 19 თებერვლის N10-12/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' 


ბრძანება №10-12/ - 19 თებერვალი, 2021 წელი

"ჰემოდიალიზით და პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში მომლოდინე პაციენტთა რეესტრის წარმოების და მოსარგებლეთა მოძრაობის წესის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

 

  თირკმლის ტრანსპლანტაცია
N13 სტაციონარული ფორმა
კოდები
  პერიტონეული დიალიზი
N3 პერიტონეული დიალიზით უზრუნველყოფა
კოდები
  ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა
N8 ჰემოდიალიზით უზრუნველყოფა
კოდები