ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება
N2 ბავშვთა დიაბეტი
N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა
კოდები
  სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება
N22 სპეციალიზირებული ამბულატორია დიაბეტის ფორმა
კოდები