ბრძანება №MOH 1 22 00000007 - 23 ივნისი, 2022 წელი

,,დიაბეტის მართვის'' სახელმწიფო პროგრამის ,,შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების" კომპონენტის მოსარგებლეთა მოძრაობისა და შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1-ით დაავადებულ ბავშვთათვის სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემებისა და სენსორების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №01-46/ნ - 20 ივნისი, 2022 წელი

“ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის შევსების წესისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 9 აგვისტოს №338/ნ ბრძანებაში ცვლილებს შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №164 – 30 მარტი 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 


ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

      დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება

N2 ბავშვთა დიაბეტი

N10 რეგისტრირებულ მოსარგებლეთა ფორმა

კოდები

      სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება

N22 სპეციალიზებული ამბულატორია დიაბეტის ფორმა

კოდები


განკარგულება №439 – 10 მარტი, 2022 წელი

"საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"