ბრძანება №10-24/ - 22 მარტი, 2021 წელი

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისსახელმწიფო პროგრამისანტენატალური მეთვალყურეობისკომპონენტის რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ'' 


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  ანტენატალური მეთვალყურეობა
N27 ანტენატალური მეთვალყურეობა
ანტენატალურის კოდები
  ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე
N21 ახალშობილთა სკრინინგის ფორმები
სკრინინგის კოდები
  გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა
N14 ამბულატორიული ფორმა
გენეტიკურის კოდები
  სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის შემთხვევაში
N28 სიფილისის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
სიფილისის კოდები