დადგენილება №536 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


განკარგულება №1781 - 30 სექტემბერი, 2022 წელი

უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


ბრძანება N01- 81/ნ 09 სექტემბერი2022 წელ

„ანტენატალური და პერინატალური სამსახურის რეგიონალიზაციის დონეებისა და პაციენტის რეფერალის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის N01-2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

    ანტენატალური მეთვალყურეობა

N27 ანტენატალური მეთვალყურეობა

ანტენატალურის კოდები

    ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე, ჰიპერფენილალანინემიასა და მუკოვისციდოზზე

N21 ახალშობილთა სკრინინგის ფორმები

სკრინინგის კოდები

    გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა

N14 ამბულატორიული ფორმა

გენეტიკურის კოდები

    სამედიცინო მომსახურება სიფილისზე ეჭვის შემთხვევაში 

N28 სიფილისის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

სიფილისის კოდები


ბრძანება №01-80/ო - 14 თებერვალი, 2022 წელ

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ანტენატალური მეთვალყურეობის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების (სოპი)“  დამტკიცების თაობაზე“


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.11.2022წ.)


ბრძანება №10-24/ - 22 მარტი, 2021 წელი

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისსახელმწიფო პროგრამისანტენატალური მეთვალყურეობისკომპონენტის რეალიზაციასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ''