დადგენილება №536 – 24 ნოემბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №511 – 31 ოქტომბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №480 – 10 ოქტომბერი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


განკარგულება №1781 - 30 სექტემბერი, 2022 წელი

უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


ბრძანება №MOH 8 22 00358404 – 28 სექტემბერი, 2022 წელი

„COVID-19-ით დაავადებულთა და მათთან კონტაქტირებულთა იზოლაციისა და კარანტინის ვადების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 10 თებერვლის N01-73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


დადგენილება466 27 სექტემბერი, 2022 წელი

იზოლაცია და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


ბრძანება №MOH 1 22 00000124 – 09 სექტემბერი, 2022 წელ

,,ბინაზე მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე ორსული პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და /ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება № MOH 8 22 00000121 – 07  სექტემბერი, 2022 წელი

„სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების ბრიგადის მიერ სტაციონარში ჰოსპიტალიზაციისათვის მიყვანილი COVID-19-ის  დადასტურებული შემთხვევის ამბულატორიული დიაგნოსტიკის (პირველადი ტრიაჟი) კომპონენტით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებების განსაზღვრის თაობაზე“


ბრძანება №NHA 9 22 00000017- 01 სექტემბერი, 2022 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე“ სააგენტოს დირექტორის 2022 წლის 20 იანვრის N10-10/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“


დადგენილება №428 – 22 აგვისტო, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება NHA 0 22 00170669 – 02 აგვისტო, 2022 წელი

„COVID-19-ის სამკურნალო მედიკამენტის ,,პაქსლოვიდის“ გამცემი დაწესებულებების მიერ მედიკამენტის ხარჯვის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის ფორმატისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2022 წლის 20 აპრილის N10-65/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №399 – 28 ივლისი, 2022 წელი

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №318 – 14 ივნისი, 2022 წელი

„იზოლაცია და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №312 – 13 ივნისი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №MOH 9 22 00000014 - 08 ივნისი, 2022 წელ

ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მზადყოფნისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებების სანებართვო რეჟიმის უზრუნველყოფის განსაკუთრებული პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 25 დეკემბრის №01-647/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’


ბრძანება №10-85/ო – 23 მაისი, 2022 წელი

“მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის COVID-19-ის მქონე და დაავადების დამძიმების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებებზე COVID-19-ის სამკურნალო მედიკამენტის „პაქსლოვიდის“ გაცემის და ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ”


დადგენილება №215 – 21 აპრილი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


დადგენილება №210 – 20 აპრილი, 2022 წელ

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თობაზე“


ბრძანება №10-66/ო – 20 აპრილი, 2022 წელი

„სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემული C O V I D – 19-ის  სამკურნალო მედიკამენტის „პაქსლოვიდის“ რაოდენობრივი აღრიცხვის ჟურნალის ფორმის დამტკიცების შესახებ“


ბრძანება №10-65/ო – 20 აპრილი, 2022 წელი

„C O V I D – 19  სამკურნალო მედიკამენტის „პაქსლოვიდის“ გამცემი დაწესებულებების მიერ მედიკამენტის ხარჯვის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის ფორმატისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ“


განკარგულება №579 – 01 აპრილი, 2022 წელ

„COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთვრობის 2021 წლის 8 ნოემბრის N1960 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-158/ო - 29 მარტი, 2022 წელი

„C O V I D – 19-ის  სამკურნალო მედიკამენტის „პაქსლოვიდის“ განაწილებისა და C O V I D – 19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ 


დადგენილება №156 – 29 მარტი, 2022 წელ

„2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №10-43/ – 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

დანართი N31   COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე დისტანციური მართვა

დანართი N33    ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვა

დანართი N34   COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე დისტანციური მართვა

დანართი N35  მობილიზება, ცხელება - საწოლების მობილიზაცია - (საწოლების რაოდენობა)

დანართი N36  მობილიზებულ სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებული პერსონალის დამატებითი ანაზღაურება

დანართი N37  საიზოლაციო სივრცეში მყოფი (ბინაზე ან კოვიდსასტუმრო) COVID-19-ის დადასტურებული დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარების ამბულატორიული დიაგნოსტიკა

დანართი N38  Covid-19-ის_საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პოპულარიზაცია

COVID 19-ის სტაციონარის კოდები 


ბრძანება №01-103/ო – 01 მარტი, 2022 წელ

„საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”


დადგენილება №77 – 17 თებერვალი, 2022 წელ

„2022 წლის  ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის N4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


განკარგულება №299 – 17 თებერვალი, 2022 წელი

„საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის N164  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


ბრძანება №01-73/ო 10 თებერვალი, 2022 წელი

,,COVID-19-ით დაავადებულთა და მათთან კონტაქტირებულთა იზოლაციისა და კარანტინის ვადების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ’’


ბრძანება №01-50/  02 თებერვალი, 2022 წელ

„სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"


ბრძანება №01-44/  31 იანვარი, 2022 წელ

„COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

,,2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.11.2022წ.)


ბრძანება №10-183/ო – 23 დეკემბერი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ“ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 მარტის N10-8/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-163/ო - 30 ნოემბერი, 2021 წელ

,,C O V I D - 19 სამკურნალო მონოკლონური ანტისხეულის - „ტოცილიზუმაბი’’ გამცემი დაწესებულებების მიერ მედიკამენტის ხარჯვის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის ფორმატისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-162/ო - 30 ნოემბერი, 2021 წელ

,,C O V I D - 19 სამკურნალო მონოკლონური ანტისხეულების „ბამლანივიმაბი/ეტესევიმაბის’’ გამცემი დაწესებულებების მიერ მედიკამენტის ხარჯვის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის ფორმატისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-157/ო - 19 ნოემბერი, 2021 წელ

,,C O V I D - 1 9 სამკურნალო მონოკლონური ანტისხეულების - „კასირივიმაბი/იმდევიმაბი“ გამცემი დაწესებულებების მიერ მედიკამენტის ხარჯვის, ანგარიშის წარმოდგენის ფორმატისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ’’


ბრძანება №10-143/ო- 01 ნოემბერი, 2021 წელი

,,C O V I D- 19  სამკურნალო მედიკამენტის -„ბარიციტინიბის“გამცემი დაწესებულებების მიერ მედიკამენტის ხარჯვის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის ფორმატისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ’’   


ბრძანება №10-107/ - 13 სექტემბერი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ“ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 მარტის N10-8/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’


ბრძანება №10-79/ - 22 ივლისი, 2021 წელი

"სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ფარმაცევტული კომპანია ,,Gilead”-ის მხრიდან დონაციის სახით მიღებული და სს ,,ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრისთვის’’ გადაცემული მედიკამენტ ,,რემდესივირის (Veklury)’’ ხარჯთაღრიცხვის ფორმის დამტკიცების შესახებ"


ბრძანება №10-33/ - 02 აპრილი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვისსახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვისკომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებსსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის 2021 წლის 3 მარტის N10-8/ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''


ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებშიანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

(განხორციელდა ცვლილება:  2022 წლის 10 იანვრის№10-3/ო ბრძანებით)


ბრძანება №10-8/ - 03 თებერვალი, 2021 წელი

,,ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის“ კომპონენტის ფარგლებში მიმწოდებლად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების თაობაზე“


დადგენილება №322 - 23 მაისი, 2020 წელი

"იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" (განახლებულია 03.05.2022წ.)


დადგენილება №828 - 31 დეკემბერი, 2020 წელი

,,2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"  (განახლებულია 27.12.2021წ.)