ბრძანება №10-43/ - 10 მარტი, 2022 წელი 

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

     18 წლამდე ბავშვთა ამბულატორიული მომსახურება

N14 ამბულატორიული ფორმა

კოდები

     18 წლამდე ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება

N13 სტაციონარული ფორმა

კოდები


დადგენილება №4 - 12 იანვარი, 2022 წელი

"2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ"