ბრძანება №10-9/ - 08 თებერვალი, 2021 წელი

"ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ"

  აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფა ამბულატორიული მომსახურებით 
N14 ამბულატორიული ფორმა
კოდები
  აივ-ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფა სტაციონარული მკურნალობით
N5 სტაც. ფორმა  მოდულისთვის
კოდები
  ანტირეტროვირუსული (არვ) თერაპიის მონიტორინგის მობილური ბრიგადებით მომსახურება
N23 შიდსი - (არვ) თერაპიის მონიტორინგის მობილური ბრიგადები ფორმა
კოდები